UARIRS - Udruženje anesteziologa, reanimatologa i intenzivista Republike Srpske

Udruženje anesteziologa, reanimatologa i intenzivista Republike Srpske osnovano je 1999. god. na osnivačkoj skupštini u Banjaluci. Anesteziolozi i reanimatolozi Republike Srpske osnivaju svoje strukovno udruženje u cilju boljeg povezivanja na cijeloj teritoriji djelovanja, stručnog usavršavanja i organizovanog oblika saradnje sa drugim srodnim udruženjima.

Ciljevi i djelatnosti udruženja

Kontinuirano stručno usavršavanje članstva i blagovremena primjena naučnih dostignuća u svakodnevnoj medicinskoj praksi,

Organizovanje aktivnosti na zaštiti zdravlja stanovništva,

Podsticanje organizovanog naučno-istraživačkog rada u oblasti anesteziologije i reanimatologije,

Razvijanje saradnje sa drugim udruženjima iz oblasti zdravstva i Republici Srpskoj i šire,

Organizovano podsticanje i praćenje etičkih principa u radu doktora medicine

Sudjelovanje u pripremi zakonskih akata i drugih propisa u oblasti zdravstva,

OSNOVNE ODREDBE

Statut udruženja

CILJEVI I DJELATNOST

Statut udruženja

STICANJE I GUBITAK ČLANSTVA

Statut udruženja

ORGANI UDRUŽENJA

Statut udruženja

OSTALE ODREDBE

Statut udruženja

POSLOVNIK O RADU

skupštine udruženja

Član 1.

Anesteziolozi i reanimatolozi Republike Srpske osnivaju svoje strukovno udruženje u cilju boljeg povezivanja na cijeloj teritoriji djelovanja, stručnog usavršavanja i organi-zovanog oblika saradnje sa drugim srodnim udruženjima i ovim Statutom uređuju naziv i sjedište udruženja, osnovne ciljeve i zadatke, područje djelovanja, zastupanje i predst-avljanje, način sticanja i raspodjele sredstava, načine prestanka rada udruženja i druga Zakonom određena pitanja.

Član 2.

Naziv Udruženja je: Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske Sjedište Udruženja je: Ul. Zdravka Korde br. 1 Banja Luka

Član 3.

Udruženje osnivaju anesteziolozi i reanimatolozi sa područjem djelovanja na cijeloj teri-toriji Republike Srpske.

Udruženje može osnivati podružnice, kancelarije i druge oblike organizovanja rada na cijeloj teritoriji djelovanja, u skladu sa zakonom i aktima Udruženja.

O osnivanju organizacionih oblika iz prethodnog stava odlučuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.

Član 4.

Udruženje je nevladina, vanstranačka organizacija, osnovana s ciljem ostvarenja programskih ciljeva, na demokratskim principima, u skladu sa zakonom propisanom pro-cedurom, s punim poštovanjem zakona, međunarodnih konvencija i drugih izvora propi-sa koji se primjenjuju u oblasti anesteziologije i reanimatologije.

Član 5.

Udruženje ima status pravnog lica, koji stiče upisom u registar udružeja kod nadležnog suda.

Udruženje ima svoj račun kod ovlaštene poslovne banke.

Član 6.

Udruženje je strukovnog karaktera u koje se slobodno i dobrovoljno udružuju gradani, bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku pripadnost i porijeklo, a u cilju ostvarenja boljih uslova za rad i prosperitet naučnog i praktičnog rada u anesteziologiji i reanima-tologiji i organizovanog nastupa pred upravnim, zakonodavnim domaćim i međunarodnim subjektima.

Član 7.

Osnovni programski ciljevi djelovanja Udru ženja su:

 • Kontinuirano stručno usavršavanje članstva i blagovremena primjena naučnih dostignuća u svakodnevnoj medicinskoj praksi,
 • Organizovanje aktivnostina za štiti zdravlja stanovništva,
 • Podsticanje organizovanog naučno-istraživačkog rada u oblasti anesteziologije i reanimatologije,
 • Razvijanje saradnje sa drugim udruženjima iz oblasti zdravstva i Republici Srpskoj i šire,>
 • Organizovano podsticanje i praćenje etičkih principa u radu doktora medicine
 • Sudjelovanje u pripremi zakonskih akata i drugih propisa u oblasti zdravstva,
 • U čestvuje u programiranju rada zdravstvene zaštite stanovništva Republike Srpske i zdravstvenih ustanova.

Član 8.

Programske ciljeve iz prethodnog člana Udruženje ostvaruje:

 • Aktivnim u češćem u predlaganju donošenja novih i izmjenama postojećih zako-nskih i podzakonskih akata
 • Organizovanjera javnih tribina i okruglih stolova vezano za proceduru donoše-nja i izmjene propisa i pra ćenja stručnih i naučnih dostignuća,
 • Organizovanjem predavanja stru čnih lica i međusobnom razmjenom iskustava, te aktivnim u češćem u edukativnim aktivnostima drugih subjekata,
 • Saradnjom sa sli čnim udruženjima, nevladinim organizacijama, nosiocima zako-nodavne i izvr šne vlasti, u skladu sa Zakonom i programskim ciljevima.

Član 9.

Članom udruženja može postati svaki punoljetni građanin koji da pismenu izjavu da to želi i da prihvata programske ciljeve i akta Udruženja.

Odluku o prijemu i isklju čenju članova donosi predsjednik udruženja s pismenim obra-zloženjem razloga, a nezadovoljna strana može u roku od 8 dana uputiti Skupštini Zahtjev za zaštitu prava.

Član 10.

Svaki član udruženja ima pravo i obavezu:

 • Da u aktivnosti u Udruženju unese svoje iskustvo i stručna znanja
 • Da bude inforrnisan o radu udru ženja
 • Da predlaže nove aktivnosti, te da izlaže svoje stavove, zaključke i inicijative

Član 11.

Svaki član udruženja dužan je:

 • Da u okviru svog znanja i iskustva doprinosi radu i napretku udruženja
 • Da otvoreno izražava svoje mišljenje i stavove na sastancima Udruženja i poje-dinih sekcija
 • Da se anga žuje na propagiranju rada i proširenja članstva Uduženja
 • Da redovno pla ća članarinu

Član 12.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem i isključenjem.

Istupanje iz Udruženja je dobrovoljno.

O istupanju član pismeno obavještava Udruženje navodeći razloge istupanja.

Član Udruženja će biti isključen ako djeluje suprotno statutarnim načelima i aktima udruženja.

Prije dono šenja formalne odluke o isključenju članu se mora pružiti prilika da se izjasni o razlozima za postupke koji su razlog isključenja.

Član 13.

Udruženje može imati počasne članove, o čemu odlučuje Skupština Udruženja.

Član 14.

Organi Udruženja su:

 • Skupština udruženja
 • Upravni odbor
 • Predsjednik Udruženja i sekretar udruženja

Skupština udruženja

Član 15.

Skupština je najviši organ Udruženja. Skupština radi u sjednicama koje se održavaju najmanje jedanput godišnje,redovna skupština, a po potrebi se može zakazati i vanre-dna a saziva ih Upravni odbor.

Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruženja.

Na čin rada Skupštine pobliže se određuje Poslovnikom o radu skupštine.

Član 16.

Nadležnost skupštine je:

 • Donosi statut i njegove promjene
 • Donosi poslovnik o svome radu i druge akte Udruženja
 • Utvrđuje visinu članarine
 • Usvaja godi šnji izvještaj o radu, uključujući i godišnji finansijski zivještaj i
 • finansijski plan,sve na prijedlog Upravnog odbora
 • Bira i razrje šava članove Upravnog odbora, predsjednika, sekretara, te usvaja izvještaje o njihovom radu
 • Odlučuje o statusnim promjenama uključujući i prestanak rada udruženja
 • Razmatra druga pitanja u skladu sa zakonima i aktima udruženja

Skupština je jedina ovlaštena dati saglasnost na eventualno preduzete pravne radnje prije upisa udruženja u registar.

Član 17.

Skupština može punopravno zasjedati ako je prisutno više od polovine članova.

Članovi Upravnog odbora prisustvuju radu skupštine osim kada se razmatra njihov rad.

Upravni odbor

Član 18.

Upravni odbor Udruženja upravlja poslovima i imovinom Udruženja između zasjedanja skupštine i predstavlja izvršni organ Skupštine

Član 19.

Upravni odbor broji 5 članova.

Skup ština neposredno bira tri člana Upravnog odbora dok su predsjednik Udruženja i sekretar Udrženja članovi Upravnog odbora po samoj funkciji.

Član 20.

Djelokrug rada Upravnog odbora je:

 • Priprema sjednice skupštine
 • Sprovodi politiku, odluke, zaključke i druge akte Skupštine
 • Upravlja imovinom Udruženja, kao i poslovima Udruženja
 • Priprema i utvrdjuje prijedlog izmjena Statuta i drugih akata koje donosi skupština
 • Podnosi finansijski izvje štaj i izvještaj o radu Udruženja
 • Utvrđuje prijedlog prijema članova, počasnih članova i saradnika Udruženja
 • Obavlja druge poslove od značenja za rad Udruženja

Član 21.

Upravni odbor radi u sjednicama. koje prijedsjednik zakazuje po potrebi, ali najmanje jednom u tri mjeseca.

Način sazivanja i rada Upravnog odbora bliže se odreduje Poslovnikom o radu. Predsje-dnik i sekretar

Član 22.

Predsjednik zastupa i predstavlja Udruženje, rukovodi radom istog, brine se o izvršava-nju odluka i drugih akata organa udruženja, obezbjeđuje zakonitost rada i odgovara za nju, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i odlukama organa.

Potpredsjednik u odsustvu predsjednika zamjenjuje istog, te obavlja druge poslove koje mu daju u zadatak predsjednik i organi Udru ženja.

Predsjednik i podpredsjednik se biraju iz kruga članova Udruženja.

Član 23.

Predsjednika i podpredsjednika bira Skupština, na mandatni period od 4 godine, s pra-vom ponovnog izbora.

Član 24.

Udruženje ima sekretara kog bira Skupština na mandatni period od 4 godine, s pravom ponovnog izbora.

Sekretar Udruženja obavlja stručno administrativne poslove, a po nalogu i pismenom ovlaštenju predsjednika ili organa Udruženja, zastupa i predstavlja isto.

Sekretar za svoj rad odgovara predsjedniku i skupštini Udruženja.

Član 25.

U slučaju potrebe za zasnivanjem radnog odnosa sa jednim ili više lica. Upravni odbor će o tome donijeti odluku i na prvoj narednoj Skupštini o tome podnijeti izvještaj.

IZVJEŠTAVANJE O RADU I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Član 26.

Udruženje obavještava članstvo o svom radu na redovnoj godišnjoj skupštini kroz pism-ene izvještaje svih organa, o čijem prihvatanju se donosi posebna odluka.

Udruženje sačinjava redovne finansijske izvještaje koje usvaja skupština na redovnom godišnjem zasjedanju.

Svaki član Udruženja ima pravo uvida u rad i akte Udruženja, osim ako se pojedini akt u skladu sa zakonom ili odlukom Upravnog odbora odrede kao tajna.

 

STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Član 27.

Imovinu Udruženja sačinjavaju novčana sredstva,prava i stvari.

Udruženje stiče sredstva od članarine, donacija,prihoda od dozvoljene djelatnosti, organizovanja kulturno-zabavnih aktivnosti i na druge zakonom predviđene načine.

Sredstva iz prethodnog stava koriste se za pokrivanje troškova rada Udruženja.

 

JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Član 28.

Rad organa i sekcija Udruženja je javan.

Izuzetno, može se za pojedinu sjednicu organa Udruženja isključiti javnost rada ako to zahtjevaju inetresi članova, o čemu se donosi posebna odluka koja se sa navedenim razlozima unosi u zapisnik.

 

PROMJENE STATUTA

Član 29.

Statut Udruženja donosi Skupštine Udruženja na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.

Član 30.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta uvrđuje Upravni odbor, a statutarnu odluku donosi Skupština nad polovičnom većinom članova.

 

OSTALI OPŠTI AKTI

Član 31.

Organi Udruženja imaju poslovnike o svom radu.

Udruženje može imati pravilnik o načinu raspolaganja i upotrebi stvari u svojini udr-uženja, kao i pravila o angažovanju saradnika ili zaposlenih.

 

PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 32.

Udruženje ima pečat okruglog oblika prečnika 35 mm. na kome je u koncentričnim krugo-vima napisano na srpskom i engleskom jeziku "Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske".

 

ZASTUPANJE

Član 33.

Udruženje zastupa predsjednk udruženja ili sekretar po izričitom ovlaštenju Predsjednika.

 

STATUSNE PROMJENE

Član 34.

Udruženje se može spojiti s drugim udruženjem.

Udruženje se može razdvojiti na dva ili više udruženja.

U slučaju statusnih promjena (spajanje, razdvajanje, transformacija) cjelokupna imo-vina se unosi u nove organizacione oblike.

Član 35.

Kod statusnih promjena novonastalo udruženje ili udruženja odgovaraju za obaveze ranijih udruženja.

Statusnim promjenama ne može biti nanesena šteta trećim savjesnim licima.

 

PRESTANAK RADA UDRUŽENJA I SUDBINA IMOVINE

Član 36.

U slučaju prestanka rada Udruženja sva pokretna i nepokretna imovina će Odlukom Skupštine biti stavljena na raspolaganje drugom udruženju ili organizaciji sa sličnim pro-gramskim opredjeljenjima.

Član 37.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa Udru- ženja u registar udruženja kod Osnovnog Suda u Banjalaci.

Untitled Document

 

Na osnovu člana 15. stav 3. Statuta, Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske na svojoj sednici održanoj dana 15.04.2022.godine donosi:

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE UDRUŽENJA

I OPŠTE ODREDBE

Sastav

Član 1

Skupštinu udruženja čine svi članovi udruženja.

Pravo glasa

Član 2

Svaki član udruženja ima pravo glasa u Skupštini osim počasnih članova, koji imaju pravo da prisustvuju sjednicama bez prava glasa.

II DJELOKRUG SKUPŠTINE

Djelokrug

Član 3

Skupština:
- donosi statut, njegove izmene i dopune i druge akte određene statutom;
- daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime udruženja pre njegovog upisa u registar;
- odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promenama udruženja;
- bira i razrešava dužnosti članove upravnog odbora ili lice ovlašćeno za zastupanje;
- pregleda i potvrđuje finansijski izveštaj o radu pripremljen od strane upravnog odbora ili ovlašćenog lica;
- odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

III SJEDNICE SKUPŠTINE

Vrste

Član 4

Sjednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.
Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje. Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka udruženja.

Član 5
Vanrednu sjednicu saziva po potrebi Upravni odbor.

Vođenje sednice

Član 6

Ukoliko se u toku sjednice broj članova smanji tako da se ne može punovažno odlučivati ili se zbog dužeg trajanja sjednica ne može završiti u planirano vreme, predjsednik može prekinuti sjednicu.

Sjednica se ponovo saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije 10 dana, a najkasnije 30 dana od dana kada je sjednica trebalo da bude održana (ponovljena sjednica).

Mjesto održavanja

Član 7

Sednica se po pravilu održava u sedištu udruženja.
v odbor može odlučiti da se sjednica skupštine održi i na drugom mjestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sjednice skupštine ili elektronski, putem online platformi ili sl.

Pozivanje

Član 8

Sednica skupštine se saziva pisanim pozivom upućenim svakom članu skupštine.

Poziv se može uputiti i elektronskim putem.

Poziv za sjednicu sadrži naročito:
1) vrieme i mjesto održavanja sednice;
2) prijedlog dnevnog reda sjednice
3) materijale za sednicu.

IV DNEVNI RED

Dnevni red

Član 9

Prijedlog dnevnog reda skupštine utvrđuje sazivač skupštine.

Pristuni na sjednici mogu dati prijedloge za dodatne tačke dnevnog reda. O uvrštavanju nove tačke dnevnog reda skupština donosi odluku natpolovičnom većinom prisutnih.

V PUNOMOĆJE ZA GLASANJE
Punomoćje

Član 10

Član udruženja ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).
Punomoćje se dostavlja predsjedniku skupštine najkasnije do početka održavanja sednice.
Punomoćnik iz stava 1. ovog člana može biti svako poslovno sposobno lice.
Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava kao u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i član koji ga je ovlastio.
Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.
Punomoćnik je odgovoran za štetu ukoliko pravo glasa vrši u suprotnosti sa uputstvima i nalozima.
Punomoćje za glasanje dato za jednu sednicu, važi i za ponovljenu sednicu.
Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da važi za jednu sednicu, važi za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koje je dato.
Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

VI KVORUM ZA ODRŽAVANJE SJEDNICE

Kvorum

Član 11

Kvorum za sjednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova udruženja.

Ako se sednica skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, upravni odbor ponovo saziva sjednicu sa istim predloženim dnevnim redom najranije deset dana, a najkasnije 30 dana od dana kada je sjednica trebalo da bude održana (ponovljena sjednica).

Kvorum za održavanje ponovljene sjednice čini 1/3 od ukupnog broja glasova članova udruženja.

VII ZAPISNIK SA SJEDNICA

Zapisnik

Član 12

Svaka odluka skupštine udruženja unosi se u zapisnik koji vodi predsjednik skupštine odnosno zapisničar ako ga imenuje predsjednik skupštine.
Predsjednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.
Zapisnik sadrži:
1) mesto i dan održavanja sjednice;
2) ime lica koje je vodilo zapisnik;
3) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
4) rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala, kao i način glasanja svakog prisutnog člana udruženja;
5) druge elemente, u skladu sa osnivačkim aktom.
Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sjednice skupštine.
Zapisnik potpisuju predsjednik skupštine i zapisničar ako je određen

Ako lice koje je učestvovalo u radu sjednice ima primjedbe na zapisnik ili odbije da potpiše zapisnik, lice koje vodi zapisnik će to konstatovati u zapisniku uz navođenje razloga za to odbijanje, s tim da lice koje ima primjedbu može tu primjedbu i samo uneti u zapisnik prilikom potpisivanja.

VIII ODLUKE SKUPŠTINE

Donošenje odluka

Član 13

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.
Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova udruženja o
pitanjima za koje zakon propisuje dvotrećinsku većinu.

IX TELEFONSKE SJEDNICE, PISANO GLASANJE I ODLUČIVANJE BEZ SJEDNICE

Načini održavanja sjednica

Član 14

Sjednice Skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.
Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna.
Član udruženja može glasati i pisanim putem osim ako je osnivačkim aktom ili poslovnikom skupštine drugačije određeno i u tom slučaju za potrebe izračunavanja kvoruma, smatra se da taj član udruženja prisustvuje sjednici.
Svaka odluka može se doneti i van sjednice, ako je potpišu svi članovi udruženja sa pravom glasa po tom pitanju.

Glasanje

Član 15

Član udruženja ne može glasati u skupštini kad se donosi odluka o:
1) njegovom oslobađanju od obaveza prema udruženju ili o smanjenju tih obaveza;
2) njegovom istupanju ili isključenju iz udruženja;
3) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega i angažovanju punomoćnika udruženja za zastupanje u tim slučajevima;
4) odobravanju poslova između njega i udruženja;
5) u drugim slučajevima određenim zakonom ili osnivačkim aktom.

Član udruženja ne može glasati u skupštini ni kada se odlučuje o pitanjima iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana ako se odluke odnose na lice koje je:
1) njegov krvni srodnik u prvoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica;
2) njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
3) njihov usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;
4) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Glasovi člana udruženja čije je pravo glasa isključeno ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje o pitanjima iz st. 1. i 2. ovog člana.

X PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Predsjednik

Član 16

Sjednicom udruženja predsjedava predsjednik skupštine.

Predsjednika skupštine bira i razrešava skupština.

Predsjednik skupštine je fizičko lice koje je član skupštine.

Predsjednik skupštine otvara sednicu skupštine i utvrđuje da li sednici prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje.

Predsjednik u skladu sa tačkama dnevnog reda daje reč svakom članu koji želi da se obrati skupštini. Predsjednik skupštine može oduzeti reč članu skupštine, ukoliko se ne pridržava dnevnog reda ili svojim govorom ometa rad skupštine.

U toku trajanja sednice predsjednik može napraviti jednu ili više pauza ukoliko je to potrebno radi efikasnijeg rada.

Predsjednik može ograničiti vreme za diskusiju, ukoliko rješavanje nekog pitanja zahteva hitnost, pod uslovom da su članovi imali dovoljno vremena, po redovnom toku stvari da razmotre i donesu odluku o pomenutom pitanju.

Ako predsjednik skupštine u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude predsjednik skupštine udruženja, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Imenovanje predsjednika skupštine, vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine.

Skupština udruženja može razrešiti predsjednika bez navođenja razloga i izabrati novog.

U slučaju odsutnosti predsjednika na sjednici skupštine, skupština može izabrati predsjedavajućeg za tu sjednicu skupštine koji vrši funkcije predsjednika skupštine.

Predsjednik skupštine može udaljiti člana sa sjednice (ako vrši povrede poslovnika, ako i posle upozorenja nastavlja da vrši povrede, ako omalovažava druge članove ili remeti rad skupštine).

Predsjednik skupštine potpisuje akte koje donosi skupština.

Između sednica, predsjednik skupštine obavlja svoje redovne poslove, prikuplja materijale za narednu sednicu skupštine.

Mandat predsjednika skupštine ističe:
- protekom vremena na koje je izabran,
- smrću,
- razrešenjem,
- isključenjem iz članstva,
- izborom novog predsjednika.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primjena poslovnika

Član 17
O pravilnoj primjeni ovog poslovnika stara se predsjednik Skupštine.

Stupanje na snagu poslovnika

Član 18
Poslovnik o radu Skupštine udruženja stupa na snagu danom usvajanja od strane skupštine.

 

Rukovodstvo udruženja

Registracija
članova udruženja

Ispunite formular za pristupanje članstvu Udruženje anesteziologa, reanimatologa i intenzivista Republike Srpske.

01
Ispunite pristupnicu
02
Uplata članarine
03
Potvrda registracije
Pristupnica za članstvo
Ispunite formular za pristupanje udruženju:

  Uplata članarine
  Pošto ste ispunili pristupnicu sledeći korak je da izvršite uplatu članarine. Instrukcije za plaćanje:

   Potvrda registracije

   Na Email adresu koju ste naveli u formularu bićete obavješteni o potvrdi članstva pošto zaprimimo Vašu uplatu članarine.

    Kontakt informacije

    or
    Pošaljite Email:
    uairrsinfo@gmail.com

    Prijatelji udruženja

    Od svoga osnivanja Udruženje anesteziologa, reanimatologa i intenzivista Republike Srpske njeguje prijateljske i partnerske odnose sa strukovnim udruženjima iz regiona i svijeta na obostranu korist i zadovoljstvo.

    1 +

    Partnerskih udruženja